Allmänna villkor

Prispartner AB

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Prispartner AB (”Prispartner”) tillhandahåller sina Kunder. När Kunden nyttjar någon av Prispartners tjänster anses Kunden ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.prispartner.se (”webbplatsen”) Ändringar gäller endast för avtal som har ingåtts efter att de uppdaterade villkoren har gjorts tillgängliga på ovanstående webbplats.

 

 1. Avtalspartner och definitioner
  • Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan Prispartner AB (559004–3690) och den som ingått avtal avseende någon av de tjänster som Prispartner AB från tid till annan erbjuder (”Kunden”). Med avtalet (”Avtalet) avses den muntliga eller skriftliga överenskommelse som ingåtts mellan Pristpartner och Kunden.
 2. Tjänsten
  • Prispartner tillhandahåller Kunden ett medlemskap hos Prispartner innebärande att Kunden får ta del av Prispartner förhandlade priser hos de Leverantörer som från tid till annan är anslutna till Prispartner (”Tjänsten”). När Avtal ingås mellan Kund och Prispartner erhåller Kunden ett lösenord för inloggning till webbplatsen där tjänsten kan aktiveras.
  • Prispartner är inte part i de avtal som ingås mellan Leverantör och Kund. Prispartner ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds av Leverantör, eller för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden. Prispartner är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i varor eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Kund och Leverantör. Antalet anslutna Leverantörer och deras villkor och erbjudanden kan förändras över tid. Prispartner ansvarar inte i något fall för att antalet anslutna Leverantörer uppgår till visst antal eller för de villkor eller erbjudanden som Leverantör från tid till annan tillämpar i förhållande till Kunden har visst innehåll.
 • Underleverantörer
  • Prispartner äger rätt att använda underleverantörer för att fullgöra hela eller delar av detta avtal. Prispartner äger också rätt att överlåta skyldigheten att fullgöra hela eller delar av avtalet till annan.
 • Avgift
  • Kunden skall till Prispartner årligen, kvartalsvis eller månatligen betala överenskommen avgift. Den överenskomna avgiften och avtalstiden framgår av Avtalet. Betalningsvillkor är 14 dagar.
  • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad betalning äger Prispartner rätt att skicka en betalningspåminnelse för vilken en påminnelseavgift om 60 kr debiteras. Vid utebliven betalning äger Prispartner rätt att vidta inkassoåtgärder enligt lag. Prispartner äger därvid debitera påminnelseavgifter och inkassokostnader enligt lag. Prispartner äger vidare rätt att omedelbart inställa fullgörelse av sin prestation vid betalningsdröjsmål (stoppningsrätt). Prispartner är inte skyldig att meddela Kund vid inställelse av fullgörelse på grund av Kunds betalningsdröjsmål.
  • Prispartner har rätt att reglera avgiften varje år efter KPI (Konsumentprisindex) + 2% per den 1 januari. Basmånad ska vara januari det år då avtalet ingås.
 • Kundens övriga åtaganden
  • Kund förbinder sig att tillse att lösenord som av Prispartner lämnas i enlighet med punkten 2.1. inte avslöjas för obehörig, samt förvara lösenord på ett betryggande sätt i syfte att hindra obehörig att få tillgång till detta. Kund skall till Prispartner snarast anmäla om lösenord har förlorats, röjts eller dylikt.
  • Kund som vill använda sig av tjänsterna skall följa de handläggningsrutiner som Prispartner från tid till annan meddelar. Kunden är skyldig att uppge korrekta identifikationsuppgifter (namn/firma, person-/organisations-nummer, adress mm) till Prispartner samt att självmant underrätta Prispartner om alla förändringar i sådana uppgifter. Prispartner är inte skyldig att tillhandahålla tjänsten om Kunden brister i detta eller annat väsentligt avseende och Kunden är skyldig att ersätta Prispartner all skada Prispartner kan komma att drabbas av på grund av sådan brist.
 • Avtalstid
  • Avtalet gäller för den tid som framgår av Avtalet mellan parterna.
  • Om Kund inte sagt upp Avtalet senast 3 månader innan utgång av avtalstiden förlängs Avtalet med ett år i taget varvid samma villkor ska fortsätta gälla. ´
  • Prispartner äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid väsentligt kontraktsbrott såsom utebliven eller väsentligt försenad betalning, missbruk av tjänsten eller underlåtenhet att följa de instruktioner som gäller för användande av tjänsten. Prispartner äger också säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid Kundens obestånd. Erlagd avgift återbetalas inte om avtalet sägs upp på grund av Kundens avtalsbrott eller obestånd. Därtill äger Prispartner vid kontraktsbrott rätt att debitera Kund för kvarvarande avtalstid i dess helhet.
  • Prispartner äger rätt att efter avslutad avtalstid skicka ut erbjudande om fortsatt medlemskap. Erbjudandet är valfritt och godkännes endast via betalning av erbjudandet för nya period om 1 år i taget.
 • Överlåtelse av Avtalet
  • Kunden får inte utan Prispartners skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt Avtalet till tredje man.
 • Ansvar
  • Prispartner är inte i något fall ersättningsskyldigt vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada, såvida Prispartner ej gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet.
  • Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet av tjänsten och som ligger utanför Prispartner kontroll (s.k. force majeure) skall utgöra befrielsegrund som medför rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från påföljder för fel och försening som beror på hindret.
  • Prispartner är inte ansvarig för vållad skada på grund av att kunden, som en konsekvens av tillhandahållna tjänster, påförs eller riskerar att påföras skatt.
 • Rätt att överlåta
  • Prispartner äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan. Under förutsättning att förvärvaren kan förväntas fullgöra samtliga Prispartner åtaganden enligt detta avtal. Om Prispartner överlåter sina rättigheter och skyldigheter till annan ersätter förvärvaren Prispartner som part i detta avtal och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Om rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överlåts till annan tillkommer inte någon kostnad för Kunden under innevarande avtalsperiod.
 • Behandling av personuppgifter
  • Prispartner är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Personuppgifter registreras i samband med administration och utförande av tjänster enligt avtalet och behandlas av Prispartner för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Information om hur Prispartner behandlar personuppgifter finns i form av integritetspolicy på www.prispartner.se.
 • Tillämplig lag och tvist
  • Avtalet regleras av svensk lag. Tvister rörande avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.